ebus
 • United Kingdom
 • Germany
 • Czech
 • Hungary
 • Italian

Struktura

Połączenie środkowoeuropejskiej wiedzy i doświadczenia środowisk naukowych i praktyków związanych z komunikacją trolejbusową, którego celem jest znalezienie rozwiązań wobec obecnych wyzwań stojących przed transportem trolejbusowym (np. efektywne wykorzystanie energii, zwiększona prędkość robocza, poprawa wizerunku trolejbusów), to podejście unikalne na poziomie europejskim. Proces ten został zainicjowany przez Salzburg AG, pełniącego obecnie rolę partnera wiodącego w projekcie TROLLEY i odpowiedzialnego za sprawną realizację wszystkich działań.

 • Wspólny Sekretariat Techniczny Programu dla Europy Środkowej wspomaga organy decyzyjne programu: Władzę Zarządzającą, Komitet Monitorujący i tam gdzie ma to zastosowanie Instytucję Audytu w zakresie zarządzania programem i jego promocji. Oferuje też poradnictwo dla partnerów projektu i wnioskodawców, zapewnia należyte zarządzanie projektem oraz jest odpowiedzialny za monitorowanie wykonania rzeczowego projektu. Wspólny Sekretariat Techniczny jest oficjalnym kontaktem dla partnera wiodącego, czyli Salzburg AG.
 • Partner wiodący na mocy prawa reprezentuje projekt i ponosi wyłączną odpowiedzialność za należytą i czasową realizację projektu. Partner wiodący (zapewniający kierownika finansowego, kierownika projektu i kierownika ds. komunikacji marketingowej) jest głównym kontaktem dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego i przekazuje wszystkie informacje, prośby i płatności do pozostałych partnerów.
 • Zewnętrzny kierownik projektu jest zatrudniany przez partnera wiodącego i zapewnia w jego imieniu sprawną realizację projektu oraz koordynację będącą w zgodzie z wszystkimi zasadami i przepisami programu.
 • Grupa Zarządzania Projektem (GZP), jest głównym organem decyzyjnym projektu. Przewodzi jej partner wiodący, a składa się z jednego przedstawiciela każdego partnera projektu. Spotyka się regularnie.
 • Zespół Zarządzania Lokalnego (ZZL) jest lokalnym organem wdrażającym działania w miastach partnerskich. Informuje on regularnie Grupę Zarządzania Projektem w zakresie zachodzących procesów finansowych, technicznych, politycznych i komunikacyjnych związanych z projektem na poziomie lokalnym.
 • Umowa partnerska stanowi podstawę prawną do współpracy, a także punkt odniesienia w przypadku decyzji podejmowanych przez wszystkich partnerów.
 • Zarząd Doradczy Projektu (ZDP) jest strategicznym organem doradczo-sterującym projektu, dostarczającym rekomendacji politycznych, naukowych I strategicznych dla partnera wiodącego. Zarząd spotyka się każdego roku i składa się z przedstawicieli wysokiego szczebla partnerów projektu (tj. dyrektorów wykonawczych, prezydentów) i osób z zewnątrz.